Regulamin

1. Dostęp do Usług

Aby korzystać z Usług, użytkownik musi mieć ukończone 13 lat. Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług. Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu innej osoby lub podmiotu, musi być upoważniony do zaakceptowania Warunków w ich imieniu.

2. Wymagania dotyczące użytkowania
a) Korzystanie z Usług. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usług, a my przyznajemy mu niewyłączne prawo do korzystania z nich zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik będzie przestrzegać niniejszych Warunków i wszystkich obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Usług.

b) Opinie. Doceniamy opinie, komentarze, pomysły, propozycje i sugestie dotyczące ulepszeń. Jeśli użytkownik przekaże nam którąkolwiek z tych informacji, możemy ją wykorzystać bez żadnych ograniczeń ani rekompensaty. Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej pod adresem kontakt@rozmawiajai.pl

c) Ograniczenia. Użytkownik nie może:

korzystać z Usług w sposób naruszający, sprzeniewierzający lub łamiący prawa jakiejkolwiek osoby;
odwrotnego montażu, odwrotnej kompilacji, dekompilacji, tłumaczenia lub innych prób odkrycia kodu źródłowego lub podstawowych elementów modeli, algorytmów i systemów Usług (z wyjątkiem zakresu, w jakim takie ograniczenia są sprzeczne z obowiązującym prawem);
oświadczać, że dane wyjściowe z Usług zostały wygenerowane przez człowieka, gdy tak nie jest, lub w inny sposób naruszać naszych Zasad użytkowania;
przesyłania nam jakichkolwiek danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia lub obowiązującego wieku cyfrowej zgody.

d) Usługi stron trzecich. Wszelkie oprogramowanie, usługi lub inne produkty stron trzecich, z których użytkownik korzysta w związku z Usługami, podlegają ich własnym warunkom, a my nie ponosimy odpowiedzialności za produkty stron trzecich.

3. Zawartość
a) Zawartość Użytkownika. Użytkownik może dostarczać dane wejściowe do Usług ("Dane wejściowe") oraz otrzymywać dane wyjściowe generowane i zwracane przez Usługi na podstawie Danych wejściowych ("Dane wyjściowe"). Dane wejściowe i Dane wyjściowe to łącznie " Zawartość". W stosunkach między stronami i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik jest właścicielem wszystkich Danych wejściowych. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków, RozmawiajAI niniejszym przenosi na użytkownika wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały w Materiałach wyjściowych. Oznacza to, że użytkownik może korzystać z Treści w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych, takich jak sprzedaż lub publikacja, jeśli przestrzega niniejszych Warunków. RozmawiajAI może wykorzystywać Treści w celu świadczenia i utrzymywania Usług, przestrzegania obowiązującego prawa i egzekwowania naszych zasad. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treści, w tym za zapewnienie, że nie naruszają one żadnego obowiązującego prawa lub niniejszych Warunków.

b) Podobieństwo Zawartości. Ze względu na charakter uczenia maszynowego, Dane wyjściowe mogą nie być unikalne dla różnych użytkowników, a Usługi mogą generować takie same lub podobne dane wyjściowe dla OpenAI lub strony trzeciej. Na przykład, użytkownik może podać modelowi dane wejściowe, takie jak "Jakiego koloru jest niebo?" i otrzymać dane wyjściowe, takie jak "Niebo jest niebieskie". Inni użytkownicy mogą również zadawać podobne pytania i otrzymywać takie same odpowiedzi. Odpowiedzi zadawane przez innych użytkowników i generowane dla nich nie są uważane za Zawartość użytkownika.

c) Dokładność. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to szybko rozwijające się dziedziny nauki. Biorąc pod uwagę probabilistyczny charakter uczenia maszynowego, korzystanie z naszych Usług może w niektórych sytuacjach skutkować nieprawidłowymi Wynikami, które nie odzwierciedlają dokładnie rzeczywistych osób, miejsc lub faktów. Użytkownik powinien ocenić dokładność dowolnych Danych Wyjściowych w sposób odpowiedni dla danego przypadku użycia, w tym poprzez sprawdzenie Danych Wyjściowych przez człowieka.

d) Odpowiedzialność. Używamy publicznego API OpenAI do uruchamiania naszej usługi. Wszystkie odpowiedzi chatbota otrzymywane w wyniku korzystania z usługi są generowane na serwerach firmy OpenAI i to ona ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Zwolnienie z odpowiedzialności; Wyłączenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności
a) Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik będzie bronić, zabezpieczać i chronić nas, nasze podmioty stowarzyszone i nasz personel przed wszelkimi roszczeniami, stratami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem przez użytkownika z Usług, w tym z Treścią użytkownika, produktami lub usługami opracowywanymi lub oferowanymi przez użytkownika w związku z Usługami, a także z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków lub naruszeniem obowiązującego prawa.

b) Wyłączenie odpowiedzialności. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. Z WYJĄTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRZEZ PRAWO, MY I NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH) W ODNIESIENIU DO USŁUG I ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW I SPOKOJNEGO KORZYSTANIA ORAZ WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, DOKŁADNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ BĘDZIE BEZPIECZNA LUB NIE ZOSTANIE UTRACONA LUB ZMIENIONA.

c) Ograniczenia odpowiedzialności. ANI MY, ANI ŻADEN Z NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH LUB LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA LUB DANYCH LUB INNYCH STRAT, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE PRZEKROCZY WIĘKSZEJ Z KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USŁUGĘ, KTÓRA STAŁA SIĘ PODSTAWĄ ROSZCZENIA W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB STU DOLARÓW (100 USD). OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SEKCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

5. Warunki Ogólne
a) Relacje między stronami. Niniejsze Warunki nie tworzą partnerstwa, joint venture ani relacji agencyjnej między użytkownikiem a RozmawiajAI lub jakimkolwiek podmiotem stowarzyszonym RozmawiajAI. RozmawiajAI i użytkownik są niezależnymi kontrahentami i żadna ze stron nie będzie uprawniona do wiązania drugiej strony lub zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

b) Korzystanie z marek. Użytkownik nie może korzystać z nazw, logo lub znaków towarowych RozmawiajAI lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

c) Skargi dotyczące praw autorskich. Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, powiadom o tym OpenAI lub wypełnij ten formularz.

d) Modyfikacje. Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki, publikując ich zmienioną wersję na stronie internetowej, lub jeśli aktualizacja ma istotny negatywny wpływ na prawa lub obowiązki użytkownika wynikające z niniejszych Warunków, powiadomimy o tym użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail powiązaną z jego kontem lub dostarczając powiadomienie w produkcie. Dalsze korzystanie z Usług po jakiejkolwiek zmianie oznacza zgodę użytkownika na taką zmianę.